REGULAMIN

FUNKCJONOWANIE CENTRUM

 1. Centrum jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 oraz w soboty w godzinach 8:00-15:00.
 2. Centrum prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku 0,5-19 lat.
 3. Dane Pacjentów objęte są tajemnicą.
 4. Zajęcia odbywają się w budynku Centrum w profesjonalnie wyposażonych salach terapeutycznych.
 5. W sytuacjach tego wymagających prowadzimy zajęcia w domu Pacjenta.
 6. Diagnozy i zajęcia terapeutyczne prowadzone w naszym Centrum są odpłatne.
 7. Oferta i cennik zajęć znajdują się na stronie internetowej Centrum i na tablicach informacyjnych w budynku.
 8. Zespół Centrum posiada pełne kwalifikacje i niezbędne certyfikaty do prowadzenia oferowanych zajęć - dokumenty potwierdzające zostały wywieszone w poszczególnych salach i pozostają do wglądu zainteresowanych.
 9. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w wyznaczonych dniach i godzinach na stałe przypisanych dla konkretnego Pacjenta.
 10. W Centrum utrzymywana jest stała temperatura powietrza na poziomie 22-24 °C.
 11. Pomieszczenia Centrum oraz pomoce terapeutyczne są regularnie dezynfekowane bezpiecznymi środkami.

  UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 12. Wszelkie zapytania oraz chęć uczestniczenia w zajęciach należy zgłaszać drogą telefoniczną lub mailową.
 13. Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do przekazania terapeucie wszelkich informacji dotyczących sytuacji zdrowotnej Pacjenta oraz podejmowanych równolegle terapii.
 14. Rozpoczęcie terapii poprzedzone jest diagnozą, z którą zapoznany zostaje Rodzic/Opiekun Pacjenta.
 15. O doborze stosowanych podczas terapii ćwiczeń i oddziaływań decyduje terapeuta dostosowując je do aktualnych potrzeb i możliwości rozwojowych Pacjenta.
 16. Terapeuta na bieżąco informuje Rodzica/Opiekuna o przebiegu i postępach terapii.
 17. Rodzic/Opiekun ma prawo być obecny na sali podczas zajęć, jednak terapeuta może sugerować opuszczenie jej lub pozostanie, jeśli będzie miało to wpływ na przebieg terapii.
 18. Istnieje możliwość obecności na zajęciach osoby trzeciej wskazanej przez Rodzica/Opiekuna np. niani, przedszkolanki, nauczyciela wspomagającego.
 19. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń terapeuty.
 20. Pacjenta obowiązuje strój dostosowany do rodzaju zajęć - informację w tym temacie można uzyskać u terapeuty prowadzącego.
 21. Przed rozpoczęciem zajęć należy umyć ręce.
 22. Niezależnie od pory roku, ze względu na utrzymanie higieny, wszystkich Pacjentów w salach terapeutycznych obowiązują czyste skarpety lub buty zmienne, nie można uczestniczyć w zajęciach na bosaka.
 23. Przed wejściem do wewnętrznych poczekalni należy zdjąć obuwie lub założyć foliowe ochraniacze na buty dostępne bezpłatnie na korytarzach.
 24. Pacjentom zapewniamy dostęp do środków higienicznych (np. pampersy, chusteczki higieniczne, ręczniki itp.) oraz do wody mineralnej.

  ROZLICZANIE ZAJĘĆ

 25. Odpłatność za zajęcia przyjmowana jest w formie gotówkowej każdorazowo po zajęciach lub jednorazowo za cały miesiąc w zależności od dokonanego wyboru.
 26. Centrum wystawia rachunki imienne dla Rodziców/Opiekunów oraz dla instytucji, w tym fundacji, stowarzyszeń i przedszkoli.
 27. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do podania danych osobowych niezbędnych do wystawienia rachunku, jeśli chce taki otrzymywać.
 28. Istnieje możliwość zapłaty w formie przelewu przez instytucje (np. w sytuacji rozliczeń przez fundację).
 29. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności na terapii i uzgodnić przeniesienie zajęć na inny, wolny termin.
 30. Spóźnienie na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani obniżenia odpłatności.
 31. Rodzic/opiekun ma prawo odwołać zajęcia bez podawania przyczyny do godziny 19:00 w dniu poprzedzającym terapię.
 32. Jeśli dziecko uczęszcza na kilka rodzajów zajęć nieobecność należy zgłaszać każdemu z terapeutów.
 33. Przez odwołanie zajęć rozumie się osobiste lub telefoniczne powiadomienie terapeuty o nieobecności, sms uznaje się za ważny tylko w chwili otrzymania informacji zwrotnej od terapeuty.
 34. Odwołanie zajęć do trzech godzin przed ich rozpoczęciem skutkuje poniesieniem 1/2 wysokości opłaty uśrednionej do wysokości 30,00 zł.
 35. Nieobecność na zajęciach bez uprzedniego powiadomienia terapeuty nie zwalnia z opłaty za nie.
 36. Przypadki nieobecności z racji wypadków losowych rozpatrywane są indywidualnie.
 37. Nieprzestrzeganie przez Rodzica/Opiekuna powyższych zasad lub powtarzająca się nagminnie nieobecność, mogą być powodem wypowiedzenia świadczenia usług terapeutycznych.

  INFORMACJE DODATKOWE

 38. Centrum prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców w zależności od zgłoszonych potrzeb.
 39. Centrum prowadzi terapię Pacjentów z autyzmem mieszkających za granicą, po uprzedniej diagnostyce i pozostając w stałym kontakcie (mail, skype) z rodziną Pacjenta.

  UWAGI KOŃCOWE

 40. Wszelkie zastrzeżenia, uwagi, zapytania należy kierować do terapeutów prowadzących lub kierownika ośrodka.
 41. Potrzebę uzyskania dodatkowych zaświadczeń i opinii należy zgłaszać z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem terapeucie prowadzącemu lub kierownikowi ośrodka.
Centrum Terapii "PINOKIO"
ul. Wańkowicza 14
42-215 Częstochowa
NIP: 772-214-80-00
Kontakt
telefon: 667 550 193
kontakt@terapiapinokio.pl
www.terapiapinokio.pl
Tagi
logopeda, integracja sensoryczna, Biofeedback, psycholog, rehabilitacja, Częstochowa
Odwiedziło nas
122841 osób
Copyright(c)2013 Centrum Terapii PINOKIO Nina Karwala